بهشت نقد

از عناوین جهان مرثیه خوان ما را بس!

بهشت نقد

از عناوین جهان مرثیه خوان ما را بس!

بهشت نقد................................
امروز بزم ماتم زهرا(س) بهشت ماست
این نقـــد را به نســـیه فردا نمی دهــم
سید رضا موید
.........................................
می پرستان در بهشت نقد ساغر میکشند
دور گردان انـتــظــار آب کـوثـر مـی کـشنـد
صائب تبریزی
........................................
نقد میسازد بهشت نسیه را بر زایران
روضه جنت مثالش در دل شـبهای تار
صائب تبریزی
........................................
در عیش نقد کوش که چون آبـخور نماند
آدم بهشــت روضــه ی دار الســلام را
حافظ شیرازی
........................................
منکه امروزم بهشت نقدحاصل میشود
وعده ی فــردای زاهـد را چـرا باور کنم
حافظ شیرازی
........................................
کان نسیه و این بهشت نقد است
آن روضـــه نهـــان و این عیانـست
وحشی بافقی
.......................................
این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار
کاواز دهل شنیدن از دور خوش است
خیام
......................................
بـهشت و دوزخ باریک بینان نقد می باشد
حساب خودنیندازدبه فرداخودحساب اینجا
صائب تبریزی
.....................................
جامی و بتی و بربطی بر لب کشت
این هر سه مرا نقد و ترا نسیه بهشت
خیام نیشابوری

 

چشم ها در غم تو اشک فشان ما را بس / از دو بازار یکی باب دکان ما را بس

برگ زردیم و گر از شاخه فتادیم چه باک / صورتی سرخ ز سیلی خزان ما را بس

گرچه دانم نفروشند به ما یوسف را / لیک جایی به صف مشتریان ما را بس

راه در حلقه  عشاق به هرکس ندهند / نگه گوشه چشمی ز میان ما را بس

ما دو تا پنجره داریم سوی سیر بهشت / یک نم اشک به تو، از دو جهان ما را بس

منصب و شوکت و دولت به شهان ارزانی  / از عناوین جهان مرثیه خوان ما را بس

زخمه ها را همه در گوشه شش گوشه بزن / که در این شور و نوا جامه دران ما را بس

                                                                                                        «استاد حاج علی انسانی»

................................................

وبلاگ متعلق است به یک:

مرد--ساکن شهرستان نظرآباد - استان البرز
کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشگاه علم و صنعت ایران